متریال ترمیم مو

متریال ترمیم مو جهت فیکس کردن پروتز مو و جدا کردن آن از روی سر استفاده می شود.

* توجه در صورتی که پروتز مو استفاده می کنید از اصل بودن متریال ترمیم مو مصرفی اطمینان حاصل فرمایید.

متریال ترمیم مو